Avel- att tänka på

AVELSREKOMMENDATIONER

AVELSRÅD

SRSL's avelsråd bestående av Maria Niska och Ewy Pettersson, nås via mail: avelsrad@srsl.se

OBS! All korrespondens sker via mail 

ÖVERGRIPANDE AVELSSTRATEGI FÖR RASEN


Det övergripande och viktigaste avelsmålet är att bibehålla genetisk variation. Det görs genom ett antal strategier som beskrivs nedan:


  • Låg inavelsgrad i enskild kombination

Inavelsgraden bör hållas under 2,25%.

Inavelsgraden för en avelskombination kan kontrolleras på SKK avelsdata  (fem generationer) eller Breedarchive för svensk lapphund (upp till tio generationer).


  • Låg genomsnittlig inavelsgrad i rasen

Den genomsnittliga inavelsgraden beräknad på fem generationer i rasen bör hållas under 1,5%. Utvecklingen går att följa på SKK avelsdata under rubriken inavelstrend.

 

  • Släktskapsgraden bör hållas så låg som möjligt

En hund med högre släktskapsgrad bör paras med en hund med lägre släktskapsgrad så att avkommorna får maximalt 105 i släktskapsgrad.

Avkommans beräknade värde räknas fram genom att addera föräldrarnas värde och dela summan med 2.  Släktskapsgrad kan hittas under avel på SRSL hemsida.

Genom att använda släktskapsgrad kan individer som är mindre släkt med resten av populationen än genomsnittet identifieras. Dessa individer har släktskapsgrad med ett värde under 100. De är extra viktiga att använda i avel.


  • Använda många olika individer i avel

Sträva efter att använda så många olika individer som möjligt i avel.


  • Inte överanvända enskilda individer

Det är registreringsförbud efter avelsdjur som fått 25 avkommor. RAS rekommenderar maximalt 16 avkommor. Detta gäller både för hane som tik. På SKK avelsdata går det att se hur många avkommor ett avelsdjur har.


  • Senarelägga avelsdebut

Genom att låta ett avelsdjur bli lite äldre innan den används i avel så ökar generationsintervallen. Det är positivt ur perspektivet att avelsdjuret hinner utvärderas både när det gäller hälsa och mentalitet innan den går i avel.


Det är inte alltid möjligt att i varje kombination uppfylla alla delar av strategin. Men det är viktigt att i sitt avelsurval tänka igenom och värdera tilltänkta avelsdjur utifrån strategin.

 

Rekommendationer innan avel för Svensk Lapphund

 

Kombinationen får ha maximalt 6,25% inavel

Kullen skall uppfylla SKKs grund och avelsregler

Känd HD-status

Känd status för PRCD-PRA, även hereditärt känd status.


LITE FRÅN AVELSRÅDEN

Under rubriken hanhundslistor, hittar ni den s.k Arveliuslistan där alla hundar (tik som hane) släktskapsgrad finns angiven.

Har ni svårt att hitta så går det bra att kontakta oss i rasklubben så hjälper vi Er.

 

Målet är att varje kombination skall ha en total släktskapsgrad på maximalt 105 eller ännu hellre under 100. Har man te x en tik med en högre släktskapsgrad så skall man försöka hitta en hane med en släktskapsgrad under 100 till henne. Den totala släktskapsgraden för en kull räknas fram genom att addera hanens och tikens släktskapsvärde och dividera med 2.

D v s. (H+T)/2.

 

När det gäller inavelsgrad så är målet att även i fortsättningen hålla den så låg som det bara är möjligt, helst under 2,5 %. Inavelsgraden kan ni räkna ut på SKK Avelsdata. Du hittar funktionen under provparning.

På den fristående stamtavlesidan Breedarchive Swedish lapphund kan du även ta ut inavelsgrad och kolla stamtavlor lite längre bak än vad som går hos SKK eftersom det finns stamtavlor inlagda från ett antal olika länders databaser. Du kan även själv efter inloggning, lägga till eventuella hundar som saknas. 

 

Att använda många olika avelsdjur är också en mycket viktig detalj i det fortsatta avelsarbetet. Alla hundar bär med sig olika gener som bidrar till genvariationen i rasen som helhet. Inte ens kullsyskon har exakt samma gener. Så därför är det bättre att te x 3 bröder får en kull var än att en bror får 3 kullar. Målet är att ungefär lika många tikar som hanar går i avel.

 

Mentalitet

Det är viktigt att fler svenska lapphundar får känd mental status. Detta kan göra santingen genom Mentalbeskrivning ( MH) eller Beteende och personlighetsbeskrivning hund ( BPH). Det blir stadigt fler och fler hundar som beskrivs vilket är positivt för rasen. 

 

ÄR DIN HUND LÄMPLIG FÖR AVEL 

Det behöver födas många fler svenska lapphundar varje år, vilket innebär att även fler tikar måste användas i avel.

Har du en tik och fundera på att ta en kull valpar ? Vill du inte ha en kull själv kanske du kan tänka dig att låna ut din tik till en uppfödare ?

Har du funderingar eller frågor runt detta kontakta gärna någon av oss i rasklubben.

 

INFORMATION OCH RÅDGIVNING

SRSL:s avelssidor ska ses som ett sätt att lättare kunna få information om allt kring avel. Vi ger inga förslag på hanhundar, men kan hjälpa till med vad du behöver tänka på vid val av hane. SRSL's avelsråd bestående av Maria Niska och Ewy Pettersson, nås på följande mail: avelsrad@srsl.se
OBS! All korrespondens sker via mail.

 

ANSÖKAN OM LÄGRE REGISTRERINGSAVGIFT

För att ytterligare öka intresset för de för rasen viktiga och ofta omeriterade hanarna finns möjligheten att ansöka om samma valpregistreringsavgift som för de välmeriterade och mer använda, dvs 370:-/valp istället för 530:-/valp. Den här möjligheten ges av SKK för att stödja avelsarbetet i numerärt små raser med få årliga registreringar, raser med snäv avelsbas samt där parningen kan ha betydelse för rasens population. Ansökan om den lägre registreringsavgiften ställs till SKKs registreringsavdelning åtföljt av en redogörelse varför föräldradjuret ej meriterats samt yttrande över parningen från rasens avelsansvariga.

Hör av dig till rasklubben för att få ett yttrande som bifogas registreringsanmälan.

 

FÖRTYDLIGANDE ANGÅENDE NAVELBRÅCK

Navelbråck är inte en vanlig åkomma på svensk lapphund. En hund med annat än lindrigt navelbråck och/eller som är opererad får inte användas i avel. 

Mosco’s Naana Foto: Therese S. Aas